Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

  1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết
  2. Hệ thống sẽ gửi một bức thư tới địa chỉ điện thư của bạn.
  3. Đọc thư này và mở đường liên kết có trong thư
  4. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận; từ đó bạn có thể đăng nhập vào hệ thống.
  5. Tiếp theo chọn khóa học và ghi danh vào để có thể thực hiện bài thi