Các khoá học hiện có


Gồm có 5 nội dung:

  • Công tác dân vận
  • Công tác kiểm tra, giám sát
  • Công tác tổ chức, xây dựng Đảng
  • Công tác Văn phòng cấp ủy